regional identity

2020, Volume 17, Issue 2

Back to the Table of Contents

Roman V. Razumov*
Sergey O. Goryaev**

*Yaroslavl State Pedagogical University
Yaroslavl, Russia
**Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia