2016, Volume 13, Issue 1

Back to the Table of Contents

Mária Beláková
Trnava University
Trnava, Slovak Republic

Hydronymic Evidence of Migrations in Western Slovakia

Voprosy onomastiki, 2016, Volume 13, Issue 1, pp. 191–203 (in Russian)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2016.13.1.012

Translated from Czech by J. A. Krivoschapova
Received 11 October 2015

Abstract: The article deals with problems of ethnocultural reconstruction, focusing on the hydronymy of West Slovakia, the area neighbouring with Austria, Hungary and Czech Republic. The author distinguishes several hydronymic strata pertaining to different ethnic groups. The earliest population of the region was Slavic, the Slavs have left their mark in toponymy, particularly, in hydronyms with the ancient Slavic formant -ava. Another stratum is represented by Hungarian hydronyms, Hungarian tribes having arrived in the region in the late 9th — early 10th centuries. Both historical and toponymic data show that in the 12th–18th centuries the region was populated by various Germanic ethnic groups. The author argues that the most notable Germanic “mark” in the toponymy of West Slovakia was left by the first — Bavarian — wave of migration which took place between the 12th and the 15th centuries. The studied material also displays some evidence of the Croatian language influence which is, however, more pesent in oikonymy and anthroponymy than in hydronymy. The analysis of historical and hydronymic data leads the author to conclude that besides the above-mentioned ethnics, some other peoples populated the territory of West Slovakia in the past, though they did not play a significant role in the history of the region.

Key words: Slovak language, West Slovakia, hydronymy, etymology, language contacts, hydronyms of Hungarian origin, hydronyms of Germanic origin, Bavarian migration, Croatian language influence

References

Beláková, M. (2012a). Nemecké názvy prítokov (i prameňov) ,,Stoličného potoka“ ako svedectvá o nemeckej kolonizácii [German Names of the Tributaries and Springs of the “Stoličný Stream“ as Evidence of German Colonization]. In M. Ološtiak (red.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník z 18. slovenskej onomastickej konferencie v Prešove konanej 12.–14. septembra 2011 [Specific and General in Onomastics. Proceedings of the 18th Conference on Slovak Onomastics, Prešov, 12–14 September 2011]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Beláková, M. (2012b). Slovensko-nemecké vzťahy v západoslovenskej hydronymii [Slovak-German Contacts as Reflected in the Hydronymy of West Slovakia] (Conference paper).

Beláková, M. (2014). Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja [The Hydronymy of the Northern Part of the Little Danube Basin]. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Electronic edition).

Chaloupecký, V. (1923). Staré Slovensko [Old Slovakia]. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského.

Dubovský, J., et al. (1994). Šenkvice. Šenkvice: Obecný úrad Šenkvice.

Duchoň, M., et al. (2009). Bernolákovo 1209–2009. Dejiny obce [Bernolákovo 1209–2009. The History of the Village]. Bernolákovo: Obec Bernolákovo.

DW — Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (1854–1960) [The German Dictionary of Jacob Grimm and Wilhelm Grimm (1854–1960)]. Leipzig: S. Hirzel. (Quellenverzeichnis 1971). URL: http://woerterbuchnetz.de/DWB/?lemid=GA00001

Ďurkovská, M. História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. Stor [The Histroy of the German Settlement in Slovakia before the Early 19th Century]. Retrieved from: www.saske.sk/cas/archiv/2-2007/durkovska.html

Fekete, S., et al. (2001). V svetle siedmich tisícročí: o dejinách obce Blatné zvanej Šarfia, ako ich v svelte historických prameňov a rozprávání pamätníkov zaznamenali súčasníci [In the Light of Seven Millenia]. Bratislava: KASICO.

Hladký, J. (2004). Hydronymia povodia Nitry [The Hydronymy of the Nitra River Basin]. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Hladký, J. (2011). Hydronymia povodia Dudváhu [The Hydronymy of the Dudváh River Basin]. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis.

Hladký, J. (2014). Historické a etnické vzťahy v ojkonymii a hydronymii Žitného ostrova [Historical and Ethnic Contacts as Reflected in the Oikonymy and Hydronymy of Žitný Ostrov] (Conference paper).

Hladký, J., & Závodný, A. (2015). Hydronymia Žitného ostrova [The Hydronymy of Žitný Ostrov]. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis; Veda.

Horváthová, M. (2002). Nemci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, remesiel a odievania [Germans in Slovakia. Ethnocultural Traditions in Settlements, Crafts and Clothings]. Komárno: Lilium Aurum.

Krajčovič, R. (2005). Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest [A Living Chronicle of Slovak History Hidden in the Names of Villages and Towns]. Bratislava: Literárne informačné centrum.

Machek, V. (1957). Etymologický slovník jazyka českého a slovenského [An Etymological Dictionary of the Slovak and Czech Languages]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Marek, M. (2006). Cudzie etniká na stredovekom Slovensku [Foreign Ethnic Groups in Medieval Slovakia]. Martin: Matica slovenská.

Ripka, I. (Ed.). (2006). Slovník slovenských nárečí [A Dictionary of the Slovak Dialects] (Vol. 2). Bratislava: Veda.

Stanislav, J. (2004). Slovenský juh v stredoveku [The South of Slovakia in the Middle Ages] (Vol. 2). Bratislava: Literárne informačné centrum.

Šmilauer, V. (1932). Vodopis starého Slovenska [The Hydrography of Old Slovakia]. Praha; Bratislava: Učená společnost Šafaříkova v Bratislave.

Varsik, B. (1984). Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku [On the Population of West and Central Slovakia in the Middle Ages]. Bratislava: Veda.

Varsik, B. (1990). Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.–12. storočí. Príspevok k ontogenéze Slovákov [Slavic (Slovak) Names of Rivers in Slovakia and their Adoption by Hungarians in the 10th–12th Centuries. A Contribution to the Study of the Ethnogenesis of Slovaks]. Bratislava: Veda.

Voda, I. (1943). Die deutschen Flurnamen des Bezirkes Modern [Geman Field Names of the District Modern] (Manuscript).

Závodný, A. (2012). Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy [The Hydronymy of the Slovak Part of the Morava River Basin]. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis.