2010 №2 (9)

Back to the Table of Contents

Ewa Rzetelska-Feleszko
Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland

Looking at Proper Names (Excerpt from In the World of Proper Names)

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). 2010. № 2 (9). P. 124–138 (in Russian)

First publication: Rzetelska-Feleszko E. Patrząc na nazwy własne // Rzetelska-Feleszko E. W świecie nazw własnych. Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo naukowe DWN, 2006. S. 185–198.

Translated by K. V. Pyankova

References

Anusiewicz J. Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki // Język a kultura. 1 : Podstawowe pojęcia i problemy. Wrocław, 1991. S. 18.

Anusiewicz J. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław, 1995.

Bartmiński J. Konwersatorium «Język a kultura». Projekt programu «Język a kultura» // Język a Kultura. 1 : Podstawowe pojęcia i problemy. Wrocław, 1991. S. 9−16.

Bartmiński J. Język w kotekście kultury // Współczesny język polski. Wrocław, 1993. (Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku : T. 2). S. 13−22.

Bartmiński J. Koncepcja językowego obrazu świata w programie slawistycznych badań porównawczych // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 40. 2005. S. 259−280.

Bibliografia onomastyki polskiej : t. 1 : 1925−1958 / oprac. W. Taszycki. Kraków, 1960 ; t. 2 : 1959−1970 / oprac. W. Taszycki, A. Turasiewicz. Kraków, 1972 ; t. 3 : 1971−1980 / oprac. K. Rymut. Kraków, 1983 ; t. 4 : 1981−1990 / oprac. R. Przybytek, K. Rymut. Kraków, 1992 ; t. 5 : 1991−2000 / oprac. R. Przybytek, K. Rymut. Kraków, 2001.

Burszta W. Język a kultura w myśli etnologicznej. Warszawa, 1986.

Encyklopedia wiedzy o języku polskim / red. S. Urbańczyk. Wrocław, 1978.

Handke K., Rzetelska-Feleszko E. Przewodnik po językoznawstwie polskim. Wrocław, 1977.

Heinz A. Profesor Jerzy Kuryłowicz jako teoretyk języka // Kuryłowicz J. Studia językoznawcze : wybór prac opublikowanych w języku polskim. Warszawa, 1987. S. 5−10.

Język a kultura. 1 : Podstawowe pojęcia i problemy / red. J. Anusiewicz, J. Bratmiński. Wrocław, 1991.

Język a kultura. 12 : Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne / red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Wrocław, 1998.

Kaleta Z. Nazwisko w kulturze polskiej. Warszawa, 1998а.

Kaleta Z. Teoria nazw własnych // Polskie nazwy własne. Encyklopedia / red. E. Rzetelska-Feleszko : wyd. 1. Warszawa ; Kraków, 1998б. S. 15–36.

Kłoskowska A. Kultura // Pojęcia i problem wiedzy o kulturze. Wrocław, 1991. (Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku : T. 1).

Kuryłowicz J. La position linguistique du nom propre / J. Kuryłowicz // Onomastika. 2. 1956. S. 1–14 (перепеч. в англ. версии: The Linguistic Status of Proper Nouns (Names) // Onomastika. 25. 1980. S. 5–10).

Kuryłowicz J. Studia językoznawcze : wybór prac opublikowanych w języku polskim. Warszawa, 1987.

Malec M. Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków, 2001.

Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie / red. Z. Kaleta. Warszawa, 2003.

Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej / red. R. Mrózek. Katowice, 2004.

Ohnheiser I. Ekolingvistika i tendencii razvitija sovremennych slavjanskich jazykov // 13th International Congerss of Slavist, 2003. Ljubljana, 2003.

Onomastyka i dialektologia / red. H. Popowska-Taborska, J. Duma. Warszawa, 1997. S. 15−32.

Polskie nazwy własne. Encyklopedia / red. E. Rzetelska-Feleszko : wyd. 1 : Warszawa ; Kraków, 1998 ; wyd. 2 : Kraków, 2005.

Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, Cracow, 1978 / ed. by K. Rymut. Wrocław, 1981. Vol. 1–2.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki / red. R. Łobodzińska. Wrocław, 2003.

Rospond S. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych. Wrocław, 1957.

Rospond S. Struktura nazwiska polskiego i śląskiego // Rospond S. Słownik nazwisk śląskich :  cz. 1. Wrocław, 1967. S. VII−XXX.

Rospond S. Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych : próbny atlas toponomastyczny. T. 1 : Formacje na *-itjo Wrocław, 1974 ; t. 2 : Formacje na *-ьsk-. Formacja na *-ьn-. Wrocław, 1976.

Rospond S. Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych na *-jь- // Onomastica Slavogermanica. 12. 1979. S. 7−62 + mapy.

Rzetelska-Feleszko E. Znaczenie nazw własnych w procesie komunikacji językowej // V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Poznań, 3–5 września 1985 : ksęga referatów / red. K. Zierhoffer. Poznań, 1988. S. 109–117.

Rzetelska-Feleszko E. Specyfika polskich szkól onomastycznych. Związki (lub ich brak) z onomastyką innych krajów słowiańskich // Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki. Wrocław, 2003. S. 27−32.

Sapir E. Kultura, język, osobowość : wybrane eseje / przeł. B. Stanosz, R. Zimand ; wstęp A. Wierzbicka. Warszawa, 1978.

Taszycki W. Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału. Kraków, 1946.

Taszycki W. Rozprawy i studia polonistyczne. T. 1 : Onomastyka. Wrocław, 1958. S. 228−268.

Taszycki W. Stosunek onomastyki do innych nauk humanistycznych // Onomastika. 8. 1963. S. 1–18.

Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.

Werzbicka A. Język, umysł, kultura. Warszawa, 1999.

Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej / red. W. Bołoz, E. Wolnicz-Pawłowska. Warszawa, 2004.