toponymic system

2022, Volume 19, Issue 1

Back to the Table of Contents

Zhanar K. Adilova*
Shynar B. Seitova*
Assem A. Kassymova**
Tatiana V. Dolgusheva*

*Alikhan Bokeikhan University
**Shakarim University
Semey, Kazakhstan