Dr. Anna Makarova

 
Current position:
Senior Research Fellow, Toponymic Laboratory, Department of Russian Language, General Linguistics and Speech Communication, Ural Federal University;
Research Fellow, Department of Etymology and Onomastics, Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences;
Editor, Ural Federal University Press
 
Contact information:
Ural Federal University
Faculty of Philology, office 306
51, Lenin av., Ekaterinburg, 620000, Russia
toponimist[at]yandex.ru
 
Dissertations:
Russkaia ozernaia gidronimiia Belozer'ia: sistemno-funktsional'nyi aspekt [Russian Lake Names of Belozerye: Systemic and Functional Aspects] (2013, PhD)
 
Research areas: onomastics, toponymy, language contacts, Finno-Ugric substrate, areal linguistics, lexicography
 
Main publications:

Makarova, A. A. (2012). Parallel'nye nazvaniia ozer v gidronimii Belozer'ia i problema iazykovykh kontaktov [Parallel Lake Names in Belozerye Hydronymy and the Problem of Language Contacts]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universitetata, 3, 60–63.

Makarova, A. A. (2014). The Toponymy of the Balto-Finnic Origin in the Files of the Ural University Toponymic Expedition. Võro Instituudi toimõndusõq (Publications of Võro Institute)28, 52–74.

Makarova, A. A., Berezovich, E. L., & Mullonen, I. I. (2015). “Demonologicheskie” nazvaniia v russkoi i substratnoi toponimii Russkogo Severa i Karelii (na materiale osnov chert- i hiisi-) [“Demonological” Root Čert- and Hiisi- in the Russian Toponymy of the Russian North and the Republic of Karelia]. Linguistica, 55: Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi: diahroni onomastični pogled (Slavic / Non-Slavic Language Contact in the Area of Diachronic Onomastics) (pp. 187–206). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2016. https://doi.org/10.4312/linguistica.55.1.187-205

Makarova, A. A., Mullonen, I. I., & Zakharova, E. V. (2016). V poiskakh toponimicheskikh granits v Belozer'e [In Search of Toponymic Borders in Belozerye]. Voprosy onomastiki13(1), 7–29. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2016.13.1.001

Makarova, A. A. (2017). K voprosu o kartografirovanii etnolokal'nykh grupp Belozer'ia po onomasticheskim dannym [On the Mapping of Local Ethnic Groups in Belozerye with Reference to Onomastic Data]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki, 19(4), 63–83. https://doi.org/10.15826/izv2.2017.19.4.064

Makarova, A. A. (2018a). Lichnye imena pribaltiisko-finskogo naseleniia v toponimii severo-zapadnogo Belozer'ia [Personal Names of the Finnic Population in the Toponymy of North-Western Belozerye]. Voprosy onomastiki, 15(3), 154–170. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2018.15.3.034

Makarova, A. A. (2018b). “Putevye” osnovy v substratnoi toponimii Belozer'ia: areal'nye i etnoiazykovye sviazi [“Route” Stems in the Substrate Toponymy of Belozerye: Areal and Ethno-Linguistic Relations]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya10(3), 52–64. https://doi.org/10.17072/2037-6681-2018-3-52-64

Makarova, A. A. (2020a). K interpretatsii nekotorykh kalek v toponimii Belozer'ia: vidy kal'kirovaniia i sposoby verifikatsii [Towards Interpretation of Some Calques in the Belozerye Toponymy: Loan Translation Types and Verification Methods]. Acta Linguistica Petropolitana, 16(3), 308–329.

Makarova, A. A. (2020b). Markery rudnykh mestorozhdenii v toponimii Russkogo Severa i Srednego Urala [Markers of Ore Deposits in the Toponymy of the Russian North and the Central Urals]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki, 22(4), 62–83. https://doi.org/10.15826/izv2.2020.22.4.063

Makarova, A. A., & Popova, Yu. B. (2020). Zoomorfnaia model' v kollektivnykh prozvishchakh zhitelei Russkogo Severa [Zoomorphic Pattern in Collective Nicknames among the Residents of the Russian North]. Voprosy onomastiki, 17(1), 30–46. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.1.002