2018. Т. 15. №2

Вернуться к содержанию выпуска

Jaroslav David
University of Ostrava
Ostrava, Czech Republic

Toponymy in a Relocated City: the City of Most, Czech Republic

Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 70–86.
DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.2.015

Рукопись поступила в редакцию 28.09.2017

Аннотация: Статья посвящена топонимии города Мост (Северная Богемия, Чешская республика) и ее эволюции на протяжении второй половины ХХ в. В историческом плане рассматриваемый случай уникален: по решению властей в 1964–1982 гг. исторический город Мост, известный с XI в., был разрушен, чтобы освободить место для угольных шахт. Одновременно с этим к 1987 г. к югу от местоположения исторического Моста был построен новый город с тем же названием. В статье рассматривается топонимия вновь построенного города, являющего собой типичный пример социалистического модерна, и в особенности — функционирование неофициальных (народных) топонимов, рассматриваемых в сопоставлении с официальными урбанонимами. При этом автор уделяет особое внимание феномену переноса топонимов и хрематонимов из старого города в новый, а также роли топонимии в формировании и поддержании местной идентичности и коллективной памяти. Автор показывает, что сохранению памяти о старом городе способствовали инициативы государственной и местной власти, а именно: сохранение названия старого города, перенос некоторых названий улиц, а также использование хрематонимов (в основном названий питейных заведений), характерных для разрушенного Моста. Анализ топонимии основан на изучении архивных данных (главным образом карт), полевых исследованиях автора, а также индивидуальных и групповых интервью с жителями города, проведенных в 2014–2015 гг.

Ключевые слова: чешский язык, город Мост, названия улиц, неофициальная урбанонимия, народная топонимия, трансонимизация, местная идентичность, коллективная память

Литература

Blanár, V. (2009). Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky [Proper Names in the Light of Theoretical Onomastics]. Martin: Matica slovenská.

Brycz, P. (1998). Jsem město [I am the City]. Most: Hněvín.

Brycz, P. (2008). Mé ztracené město [My Lost City]. Jihlava: Listen.

David, J. (2011a). Commemorative Place Names — Their Specificity and Problems. Names, 59, 214–228. https://doi.org/10.1179/002777311X13082331190074

David, J. (2011b). Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie [Smrdov, Brežněves and Rychlonožkova Street. Chapters on Modern Czech Toponymy]. Praha: Academia.

David, J. (2012a). Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times. In D. Kremer, & D. Kremer (Eds.), Die Stadt und ihre Namen (pp. 227–238). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.

David, J. (2012b). ‘Living’ Toponymy in Czech New Towns (the Towns of Havířov and Ostrava-Poruba, Czech Republic). Beiträge zur Namenforschung, 47, 459–468.

David, J. (2013). Street Names — Between Ideology and Cultural Heritage. Acta onomastica, 54, 53–60.

David, J. (2016a). Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie — na příkladu města Most [Transfers of Place Memories via Toponymy — the Case of the City of Most]. In J. David (Ed.), Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst [Toponymy. Cultural Heritage and Place Memory] (pp. 78–86). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

David, J. (2016b). Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky — kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu [Toponymy of the Urban Area in the Context of Interdisciplinary Approaches to Czech Onomastic Research — Critical Remarks and Perspectives of Further Research]. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 39–54.

David, J., & Davidová Glogarová, J. (2015). Druhý život spisovatelů v toponymii moravskoslezského regionu — na příkladu urbanonymie Ostravy [Second Life of Writers in Toponymy of Moravian-Silesian Region — Illustrated with Street Names of the City of Ostrava]. In K. Czajkowski, J. Malura, & J. Spyra (Eds.), Historik a literát v provincii — Historyk i pisarz na prowincji [Historian and Writer in Province] (pp. 341–454). Ostrava: Ostravská univerzita.

David, J., & Davidová Glogarová, J. (2016). Most — bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva [Most — The Demolition of a Town as a Reflection of the Social Situation, as Reflected in Opinion Pieces in Rudé Právo Newspaper]. In J. Malura, & M. Tomášek (Eds.), Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Natural vs. Industrial. Creating Space in Literature and Art] (pp. 205–224). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

David, J., & Mácha, P. (2014). Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví [Place Names. Memory, Identity, Cultural Heritage]. Brno: Host.

David, J., & Místecký, M. (2016). Toponymie moderního sídliště — na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba [A Toponymy of a Modern Housing Estate: A Case Study of the Fifth District of the Municipal Borough of Ostrava-Poruba]. Acta onomastica, 57, 26–37.

Gade, D. W. (2003). Language, Identity, and the Scriptorial Landscape in Québec and Catalonia. Geographical Review, 93, 429–448.

Glassheim, E. (2006). Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Czechoslovakia’s Borderlands, 1945–1989. Journal of Modern History, 78(1), 65–92. https://doi.org/10.1086/499795

Glassheim, E. (2007). Most, the Town that Moved: Coal, Communists and the ‘Gypsy Question’ in Postwar Czechoslovakia. Environment and History, 13, 447–476.

Hájek, P. (2008). Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období socialismu 1948–1989 [Our Country Moves Strongly Forward. The Landscape of the Czech Lands in the Period of Socialism 1948–1989]. Praha: Malá Skála.

Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Chicago; London: University of Chicago Press.

Halbwachs, M. (2009). Kolektivní paměť [Collective Memory]. Praha: Sociologické nakladatelství.

Hellmich, M. et al. (2014). Historický vývoj města Mostu [Historical Development of the City of Most]. In R. Šimůnek (Ed.), Historický atlas měst České republiky [The Historical Atlas of the Towns and Cities of the Czech Republic] (Vol. 26, pp. 1–38). Praha: Historický ústav AV ČR.

Jarczak, Ł. (2007). O powojennych zmianach nazw ulic v Opolu [Postwar Changes of the Street Names in Opole]. In S. Gajda (Ed.), Region w świetle nazw miejscowych [A Region in the Light of Toponymy] (pp. 113–129). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kojetínová, M. (2016). O urbanonymických systémech pražských sídlišť a o obecných otázkách orientace v sídlištních prostorech [Urbanonymic Systems in Prague Housing Estates and Some General Questions of Orientation in Housing Estates Spaces]. Acta onomastica, 55, 167–180.

Kojetínová, M. (2017). Marta, Jakešův prst, Husákovo ticho [Marta, Jakešův prst (‘Jakeš’s finger’), Husákovo ticho (‘Husák’s silence’) Place Names]. In L. Křížová, & J. Martínek (Eds.), Od Karlova mostu ke Gottwaldovu [From Charles Bridge to the City of Gottwaldov] (pp. 121–128). Praha: Historický ústav AV ČR.

Krško, J. (1998). Mikrosociálne mikrotoponymá [Microsocial Microtoponyms]. In M. Majtán, & P. Žigo (Eds.), 13. slovenská onomastická konferencia [13th Slovene Conference in Onomastics] (pp. 115–119). Bratislava: SAV.

Krško, J. (2013). Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru [Toponymic Space as Part of the Cultural-Anthropological Space]. Acta onomastica, 54, 151–169.

Kuča, K. (2000). Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [Cities and Towns in Bohemia, Moravia, and Silesia] (Vol. 4). Praha: Libri.

Lábus, V. (2014). Poznámky k tzv. mikrostrukturním vztahům v onymii [Comments on So-Called Microstructural Relations in Onymy]. In E. Minářová, D. Sochorová, & J. Zítková (Eds.), Vlastní jména v textech a kontextech [Proper Names in Texts and Contexts] (pp. 47–52). Brno: Masarykova univerzita.

Mapová sbírka Most [Map Collection Most]. State Archive of the District of Most, Most.

Matlovič, R. (2004). Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie [The Transitive Image of the Town and its Intra-Urban Structures in the Era of Postcommunist Transformation and Globalization]. Sociológia, 36, 137–148.

Novák, V. (2012). Most: nedokončené město [Most: An Unfinished City]. Most: Hněvín.

Páral, V. (1975). Radostaž do rána [Happiness until Morning]. Praha: Melantrich.

Petržilka, R. (2014). Dějiny města Mostu v datech [History of the City of Most in Dates]. Most: Hněvín.

Pires, M. (2007). Investigating Non-Universal Popular Urban Toponyms: Birmingham’s Pigeon Park. Onoma, 42, 131–154.

Profous, A. (1951). Místní jména v Čechách [Names of Settled Places in Bohemia] (Vol. 3). Praha: Česká akademie věd a umění.

Prošek, M. (2005). O jednom typu univerbizovaných pojmenování míst na -ák [To a Particular Type of Univerbised Place Names with a Suffix -ák]. Naše řeč, 88, 57–66.

Pýcha, Č. (2014). Duchcovský viadukt. Socialistická politika paměti na regionální úrovni [Duchcov Viaduct: Socialist Memory Policy on a Regional Level]. In R. Šustrová, & L. Hédlová (Eds.), Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti (pp. 255–278). Praha: Academia.

Šimůnek, R. (Ed.). (2014). Historický atlas měst České republiky [The Historical Atlas of the Towns and Cities of the Czech Republic] (Vol. 26). Praha: Historický ústav AV ČR.

Spurný, M. (2014). Ustup, černé město, městu zelenému: Ospravedlnění likvidace starého Mostu mezi komunistickou utopií a moderní technokracií [Black City, Make Way for the Green City: Justifying the Liquidation of Old Most between Communist Utopia and Modern Technocracy]. Dějiny a současnost, 36(3), 22–25.

Spurný, M. (2015). Most do budoucnosti. Příběh města na severu Čech jako studie proměn socialistické modernity [Old Most, New Most: The Story of a Town in North Bohemia as a Case Study of the Transformations of Socialist Modernity]. Soudobé dějiny, 22(1–2), 30–79.

Spurný, M. (2016). Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické moder nity na severu Čech [Old Most, New Most: A Laboratory of Socialist Modernity in North Bohemia]. Praha: Karolinum.

Usnesení vlády ČSSR č. 180/1964 [The Czechoslovakian Socialistic Republic Government Resolution № 180/1964]. State Archive of the District of Most, Most, the fund of Městský národní výbor Most; sign. 849.

Zagajewski, A. (2007). Dwa miasta [Two Cities]. Warszawa: Zeszyty Literackie.

Zagórski, Z. (Ed.). (2008). Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiow [Geographical Names of the City of Poznań. Collection of Studies]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zmizelé Sudety. Das Verschwundene Sudetenland [Lost Sudetenland] (2007). Domažlice: Nakladatelství Českého lesa.