2015 №2 (19)

Вернуться к содержанию выпуска

Эржебет Дьёрфи
Университет Дебрецена
Дебрецен, Венгрия

Топонимическая компетенция: случай венгерского поселения Тепе

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19). C. 83–100 (на англ. яз.)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2015.2.003

Рукопись поступила в редакцию 10.02.2015

Аннотация: В статье дается обзор венгерских исследований, посвященных изучению «топонимической компетенции» (toponymic competence), а также анализ топонимической компетенции жителей небольшого венгерского поселения Тепе, разделенных на четыре возрастных группы (до 20 лет, от 21 до 40 лет, от 41 до 60 лет и старше 61 года). Обсуждаются причины, обусловливающие как индивидуальные, так и межгрупповые различия (например, возраст, род занятий, пол, личный опыт и пр.). Интервью с жителями Тепе позволили выявить количество известных им местных названий, выделить общеизвестные и забытые топонимы. Исследование показывает, что представители младших возрастных групп (моложе 20 лет и от 21 до 40 лет) в среднем знают меньше местных географических названий, кроме того, в каждой группе имеются индивидуальные отличия. В статье также обсуждаются методологические проблемы, в частности — эпистемологическая сущность топонимической компетенции, проблема идиолектных топонимов, методологические ограничения и возможности подобного социоономастического исследования.

Ключевые слова: венгерский язык, топонимия, топонимическая (микро)система, языковая личность, социоономастика

Литература

Aalto, T. (2002). Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä [Multiple naming schemes: street naming using plant names]. Virittäjä, 106, 208–222.

Ainiala, T., Komppa, J., Mallat, K. & Pitkänen, R. L. (2000). Paikannimien käyttö ja osaaminen — nimitaito Päkläneen Laitikkalassa [The Use and Knowledge of Place Names in Laitikkala in the Parish of Päkläne]. Virittäjä, 104, 330–354.

Ainiala, T. (1997). Muuttuva paikannimistö [Changing Toponymy]. Helsinki: SKS.

Ainiala, T. (2000). Painkannimistön muuttiminen [Change in Place Names]. Virittäjä, 104, 355–372.

Ainiala, T. (2003). Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet [The Study of Urban Toponyms]. Virittäjä, 107, 207–222.

Ainiala, T. (Ed.). (2005). Kaupungin nimet: Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä [Names in the City: Ten Writings on Urban Nomenclature]. Helsinki: Finnish Literature Society.

Ainiala, T. (2006). Helsingin nimet. In K. Juusela, & K. Nisula (Eds.), Helsinki kieliyhteisönä [Names in Helsinki] (pp. 103–126). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Győrffy, E. (2011). Korai ómagyar kori folyóvíznevek [Hydronyms in the Early Old Hungarian Period]. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Hajdú, M. (1973). A Vásárhelyi-puszta földrajzi nevei [Toponymy of Vásárhelyi-puszta]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 133, 27–36.

Hoffmann, I. (1993/2007). Helynevek nyelvi elemzése [The Linguistic Analysis of Toponymy]. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Hoffmann, I. (2012). Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás [Functional Linguistics and Toponomastics]. Magyar Nyelvjárások, 50, 9–26.

Inczefi, G. (1967). A földrajzi nevek történeti rétegződéséről [On the Historical Layers of Toponymy]. Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 79–91.

Kepsu, S. (1990). Toponymie des Dorfes Kepsu [Toponymy of the Village Kepsu]. In H. Leskinen, & E. Kiviniemi (Eds.), Namenkunde in Finnland (pp. 61–83). Helsingfors: SKS.

Kováts, D. (1981). A belterületi nevek kérdéséhez [On the Inner-Village Names]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 160, 169–71.

Ladányi, M., & Tolcsvai Nagy, G. (2008). Funkcionális nyelvészet [Functional Linguistics]. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 22, 17–58.

Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge MA : MIT Press.

Pásztor, É. (2013). Az élőnyelvi helynévgyűjtések módszertani problémái [Methodological Problems of Collecting Synchronic Toponymy]. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9, 127–138.

Pitkänen, R. L. (1996). Viljelijän kylä — kalastajan saaristo [A Farmer’s Village — a Fisherman's Islands]. In R. L. Pitkänen, H. Suni & S. Tanner (Eds.), Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta [Language Heels. 20 years of Research Centre for Languages of Finland] (pp. 102–118). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Sebestyén, Á. (1960). Egy s más az élő dűlőnévanyagról [About the Field Names]. In S. Mikesy, & D. Pais (Eds.), Névtudományi vizsgálatok (pp. 82–85). Budapest.

Slotte, P. (1976). Ortnamns räckvidd; namnbruk och namnkunnande [A Range of Place Names; Use and Knowledge of Names]. In V. Dalberg, B. Helleland, A. Rostvik, & K. Zilliacus (Eds.), Ortnamn och samhälle: aspekter, begrepp, metoder [Place Names and Society: Issues, Concepts, Methods] (pp. 125–140). Helsingfors: Svenska litteratursällskapets i Finland forlag.

Slotte, P., Zilliacus, K., & Harling, G. (1973). Sociologiska namnstudier [Sociolinguistic Name Studies]. In K. Zilliacus (Ed.), Synvinklar på ortnamn [Viewpoints on Place Names] (pp. 101–135). Helsingfors: Akademiska bokhandeln.

Soltész, K. J. (1979). A tulajdonnév funkciója és jelentése [The Function and the Meaning of Proper Names]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Szathmáry, J. (1985). Felső-Bodrogköz földrajzi neveinek nyelvjárási tanulságai [Dialectological Inquiries in the Toponymy of Felsó-Bodrogköz]. Magyar Nyelvőr, 109, 75–82.

Thériault, M. A. (2012). Ethnolinguistic Investigation Methodology in an Urban Context: Microtoponymic and Toponymic Surveys. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (2), 266–275.

Tolman, E. C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. Psychological Review, 55(4), 189–208.

Tóth, L. (1974). A nyírségi Székely község földrajzinév-ismerete [The Toponymic Competence of the Settlement Székely in Nyírség]. Magyar Nyelvőr, 98, 13–25.

Tóth, L. (1976). Földrajzi neveink 1945 után [Our Toponyms after 1945]. Magyar Nyelv, 72, 348–351.

Yli-Kojola, M. (2005). Kurvinpussi vai Torikatu? Kouvolalaisten mielipiteitä kadunnimistä [How Kouvola Residents Feel about their Street Names]. In T. Ainiala (Ed.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä [Urban Names. Ten Articles on Urban Place Names] (pp. 178–201). Helsinki: SKS.

Zsolnai, J. (1967). A lakosság földrajzinév-ismeretének vizsgálata [The Study of the Toponymic Competence of Inhabitants]. Magyar Nyelvőr, 91, 191–198.