2022. Т. 19. №1

Вернуться к содержанию выпуска

Пилипенко Глеб Петрович
Институт славяноведения РАН
Москва, Россия

Употребление топонимов в спонтанной речи венгров Воеводины и Прекмурья

Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 1. С. 139–159.
DOI: 10.15826/vopr_onom.2022.19.1.007

Рукопись поступила в редакцию 05.10.2021

Аннотация: В статье впервые рассматриваются топонимы, функционирующие в спонтанной речи венгров, которые проживают в двуязычных регионах — Воеводине (Сербия) и Прекмурье (Словения). Целью работы является выяснение закономерностей и общих тенденций при использовании венгерской и славянской формы топонимов в речи информантов двух контактных регионов, выявление особенностей морфологической адаптации заимствованных географических названий к падежной системе венгерского языка (падежи, выражающие направление и местонахождение). Материал для исследования собирался в 2012–2019 гг. в ходе полевых исследований автора, с информантами проводились полуструктурированные интервью. Установлено, что в спонтанной речи собеседников используются как венгерские, так и славянские топонимы. Зачастую речь идет о вариативности: в высказываниях одного информанта могут встретиться оба варианта. При употреблении славянской формы топонима появляются метаязыковые комментарии, с помощью которых поясняется введение такой формы в повествование. Подобные комментарии могут быть краткими или более подробными. Как венгерские, так и славянские топонимы на территории указанных регионов в большинстве случаев употребляются с внешнеместными падежами (суперессив, сублатив, делатив). Однако фиксируются случаи интерференции со славянскими языками, когда венгерские формы топонимов, а также заимствованные топонимы из славянских языков используются с внутриместными падежами (аналогами славянских падежных конструкций), что, однако, встречается реже. В речи собеседников из Воеводины и Прекмурья при функционировании топонимов происходят идентичные процессы. В дальнейшем для выявления более полной типологии предполагается проверить, действуют ли аналогичные механизмы в речи венгров, проживающих в других сопредельных с Венгрией странах (как славянских, так и неславянских). Славянские формы топонимов следует включить в словарь, отражающий заимствования в речи венгров диаспоры.

Ключевые слова: топонимы, венгерский язык, сербский язык, словенский язык, двуязычие, Воеводина, Прекмурье.

Работа подготовлена в рамках проекта РНФ № 20-78-10030 «Языковые и культурные контакты в условиях социальных трансформаций у национальных меньшинств альпийско-паннонского региона».

Источники

ПМА — полевые материалы автора, собранные в Сербии и Словении в 2012–2019 гг.

Исследования

Борисов С. А., Пилипенко Г. П. Чешско-сербско-румынские языковые контакты в румынском Банате (на материале полевого исследования) // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 459. С. 15–26. https://doi.org/10.17223/15617793/459/2

Пилипенко Г. П. Сербский язык воеводинских венгров (с учетом функционирования словенского языка прекмурских венгров и порабских словенцев). Саарбрюкен : Lambert, 2011.

Andrić E. Alaki tükrözés az újvidéki magyar nyelvhasználatban. BeauBasin : GlobeEdit, 2018.

Andrić E. Lexikai interferenciajelenségek a vajdasági magyar nyelvben // Hungarológiai Közlemények. 2019. No. 3. Old. 106–122. https://doi.org/10.19090/hk.2019.3.106-122

Backhaus P. Linguistic Landscapes. A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo. Clevedon ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters Ltd, 2007.

Bašić G., Crnjanski K. Politička participacija i kulturna autonomija nacionalnih manjina u Srbiji. Beograd : Centar za istraživanje etniciteta, 2006.

Bernjak E. Slovenščina in madžarščina v stiku. Sociolingvistične in kontrastivne študije. Maribor : Slavistično društvo, 2004.

BFN, 2011 — Bánáti földrajzi nevek. Vajdasági helységeinek földrajzi nevei 15 / ed. by I. Rajsli. Újvidék : Bölcsészettudományi Kar, 2011.

Bokor J. A magyar nyelv és használata a szlovéniai Muravidéken az ezerforduló küszöbén // Magyarnyelv. 2001. No. 97 (1). Old. 34–52.

Dragin A. Životna priča kao metod beleženja rodnih aspekata istorije žena: Mađarica sa Telepa. Novi Sad : Magyar Szo, 2015.

Göncz L. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest ; Újvidék : Osiris Kiadó-Kalligram Könyvkiadó : MTA Kisebbségkutató Műhely, 1999.

Göncz L. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége. Nyelvpszichológiai vonatkozások. Szabadka : MTT : MTA, 2004.

Göncz L., Vörös O. Hungarian in the former Yugoslavia (Vojvodina and Prekmurje) // Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language / ed. by A. Fenyvesi. Amsterdam (Philadelphia) : John Benjamins Publishing Company, 2005. P. 187–240.

Katona E. Interferencia-jelenségek mérése a vajdasági magyar nyelvhasználatban // Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat / ed. by I. Kassai. Budapest : MTA Nyelvtudományi Intézet, 1995. Old. 225–233.

Kovács Rácz E. Nyelvjárási jelenségek a mai bácskai élőnyelvben // Hungarológiai Közlemények. 2016. No. 4. Old. 51–72. https://doi.org/10.19090/hk.2016.4.51-72

Kolláth A. Magyarul a Muravidéken. Maribor : Slavistično društvo, 2005.

Laihonen P. Language ideologies in interviews: A conversation analysis approach // Journal of Sociolinguistics. 2008. Vol. 12, No. 5. P. 668–693. https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2008.00387.x

Márku A. Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarfiatalok körében. Ungvár ; Beregszász : Poliprint, 2008.

Molnár Csikós L. Vajdasági helységnévrendezés a XXI. Században // Értékek és kihívások. A 2015. márius 26–28. között Beregszászon a nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. I. kötet. Nyelvtudomány / ed. by G. Vilmos, Z. Karmacsi, E. Tóth. Ungvár : Autdor-Shark, 2016. Old. 145–165.

Petrović T. Srbi u Beloj Krajini. Jezička ideologija u procesu zamene jezika. Beograd : Balkanološki Institut, 2009.

Pilipenko G. Hungarian-Slavic Biligualism in Transcarpathia, Vojvodina and Prekmurje // Yearbook of Finno-Ugric Studies. 2016. Vol. 10, No. 4. P. 20–30.

Rajsli I. Kódváltás a vajdasági magyarok nyelvhasználatában // Hungarológiai Közlemények. 2011. No. 4. Old. 108–120.

Rajsli I. A kódváltás lexikai-szemantikai aspektusai a vajdasági magyar nyelvben // Hungarológiai Közlemények. 2015. No. 2. Old. 90–104.

Stroud Ch., Mpendukana S. Towards a material ethnography of linguistic landscape: Multilingualism, mobility and space in a South African township // Journal of Sociolinguistics. 2009. Vol. 13, No. 3. P. 363–386.

Termini. Magyar nyelvi kutatóhálózat. URL: http://termini.nytud.hu (date of access: 26.09.2021).

Wasserscheidt Ph. Bilinguales Sprechen. Ein konstruktionsgrammatischer Ansatz. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie / Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin. Berlin, 2015.

Zvekić-Dušanović D. Magyar-szerb nyelvi interferencia az esethasználatban // Hungarológiai Közlemények. 2019. No. 3. Old. 123–140. https://doi.org/10.19090/hk.2019.3.123-140